Slovenská numizmatická spoločnosť - pobočka KOŠICE

Medaily pobočky Slovenskej numizmatickej spoločnosti v Košiciach

Od antických dôb až po súčasnosť medaily a plakety zaznamenávajú svojou plastikou, opismi a nápismi významné spoločenské a historické udalosti. S dejinami, ako sa rado hovorieva, písanými a stvárnenými v kove. Spodobenými portrétmi významných osobností a kompozíciami skutočných javov prinášajú svedectvo o dianí v dobe svojho vzniku. Sú pevným spojivom dnešných a dávno minulých čias.

Medaily a plakety boli pôvodne určené najvyšším spoločenským vrstvám. Postupne však, vďaka zjednodušeniu a v dôsledku toho podstatnému zlacneniu ich výroby, sa stali dostupnými širokému okruhu verejnosti. Boli využívané ako memoriálny artefakt jednotlivcami, rodmi ako i rôznymi spoločenskými inštitúciami, organizáciami a výrobnými zoskupeniami.

Podobne aj Slovenská numizmatická spoločnosť - pobočka Košice popri iných aktivitách vydávala pamätné medaily viažúce sa k výročiam jej vzniku, a to v období prvých dvadsiatich piatich rokov jestvovania. V súčasnej dobe tomu tak žiaľ nie je. Ekonomické podmienky posledných pätnástich rokov to neumožňujú.

Doposiaľ košická pobočka SNS vydala päť medailí a repliku groša uhorského kráľa Karola Róberta z Anjou. Na ich tvorbe sa podieľali viacerí výtvarníci, medzi nimi na prvom mieste zasl. umelec Andrej Peter.

Osudy ľudí a vecí bývajú niekedy podivuhodné, neraz až neuveriteľné. To platí i o zrode prvej medaily pobočky a jej iniciátorovi Rudkovi Lieskovskom - druhom predsedovi pobočky. Zatiaľ čo na podobe líca a rubu medaily sa výbor pobočky dohodol bez veľkej diskusie (na líci mal byť zobrazený vtedajší emblém pobočky a na rube pečať košických minciarov), musel Lieskovský dlho presviedčať, prečo má byť na medaile nelogické výročie 1967 - 1976, keďže išlo o desiate výročie vzniku. Napokon dosiahol svoje a v priebehu veľmi krátkej doby niekoľkých dní vycestoval spolu s tajomníkom do Kremnice aby u majstra Petra zabezpečili vypracovanie sadrového modelu medaily a v mincovni jej urýchlenú razbu. Všetko sa podarilo. A čoskoro sme pochopili prečo ten zhon, prečo ono nelogické vročenie. Rudko Lieskovský, hoci sme o tom nevedeli, bol veľmi vážne chorý. Nedlho po návrate z Kremnice bol hospitalizovaný.

Začiatkom novembra 1976 pobočka obdržala vyrazené medaily. Bezprostredne po tom zástupcovia výboru navštívili Rudka Lieskovského v prešovskej nemocnici a odovzdali mu medailu k desiatemu výročiu vzniku pobočky v striebre. Hoci značne zoslabnutý veľmi sa jej potešil a očividne pookrial. Dočkal sa.

Ale zákerná choroba bola neúprosná, 17. novembra 1976 Rudko Lieskovský odišiel navždy. Ostala naňho pamiatka v podobe prvej medaily.


Medaila k 10. výročiu vzniku pobočky SNS Košice, 1976

Medaila svojim neobvyklým tvarom - dvojnásobným zvislým prehnutím - naznačuje pôvodne zložený hárok písaného dokumentu.

LÍCE: V hornej časti v strede iniciály SNS podložené lipovou vetvičkou s piatimi lístkami, pod nimi súdobý emblém pobočky v tvare kruhovej pečate so znakmi Košíc, Bardejova, Humenného a Prešova, vľavo dvojriadkový nápis "POBOČKA / KOŠICE", vpravo päťcípa hviezdička a pod ňou vročenie "1967/1976", dole vpravo pri pečati sig. "AP".

RUB: V strede replika stredovekej pečate košických minciarov. Vpravo dole pri okraji pečate sign. "A. PETER".


      

Kov: a - striebro patinované 900/1000, 70 mm, 157,7 g, (20 kusov)
       b - tombak patinovaný, 70 mm, 142 g, (300 kusov)

Autor: Andrej Peter.

Výrobca: Štátna mincovňa Kremnica.


Medaila k 15. výročiu vzniku pobočky SNS Košice, 1982

LÍCE: Medaila mierne od stredu vpravo zvisle rozdelená, pravá časť plochy znížená. Vľavo emblém pobočky - minciarská nákova prevýšená heraldickou korunou, pod nákovou dvojriadkový nápis "POBOČKA - KOŠICE / 1967 - 1982". Vpravo znaky Košíc, Michaloviec, Rožňavy a Trebišova, sídiel pobočky a numizmatických krúžkov. Vľavo po obvode opis "SLOVENSKÁ NUMIZMATICKÁ SPOLOČNOSŤ", vpravo "KOŠICE MICHALOVCE ROŽŇAVA PREŠOV" (omylom výrobcom nesprávne uvedený Prešov namiesto Trebišov), v ploche pomedzi štítmi figúry so znakom - ľalia, skrížené kladívka, lemeš a vtáčik.

RUB: V strede maratónsky bežec s vavrínovou vetvičkou v ľavej ruke vypúšťajúci pravou rukou holubicu mieru, v pozadí na hrane úseče šesť antických bežcov, traja vľavo, traja vpravo od postavy maratónca, v úseči vľavo pod nohou bežca nápis "PAX ORBI", vpravo symbol maratónskeho behu "MMM" v troch spojených kruhoch a tri heraldické ľalie vedľa seba (symbol Košíc). Na hornom okraji medaile opis "MIER VŠETKÝM - KTORÍ V MIERI ŽIŤ CHCÚ". Vľavo hore v exergu sign. "MJ".

      

Kov: a - tombak striebristo patinovaný, 70 mm, 150 g, (250 kusov)
       b - tombak patinovaný, 70 mm, 130 g, (300 kusov)

Autor: výtvarného návrhu Miroslav Jízdný.
         sadrového modelu Štefan Novotný.

Výrobca: Štátna mincovňa Kremnica.


Pamätné medaily a žetón k 660. výročiu mincovne v Smolníku,
k 20. výročiu vzniku pobočky SNS Košice a
k 20. výročiu organizovanej numizmatiky na Spiši

Súbor dvoch medailí zapadajúcich rubovými stranami do seba a tvoriacich tak puzdro pre striebornú repliku groša uhorského kráľa Karola Róberta z Anjou.

Autorkou medailí i repliky je akademická sochárka Veronika Witzová z Košíc. Razila Štátna mincovňa Kremnica.

1.medaila

LÍCE: veduta obce Smolník v ozdobnej stuhe v tvare päťlistej ruže s nápisom "SMOLNÍK" hore a skríženým želiezkom a kladivkom medzi záhybmi stuhy dole (ruže a banícky symbol sú figúrkami v znaku obce). Sign. "VW".

RUB: v ôsmich sústredných medzikružiach striedavo vyvýšených a znížených reliéf líca razidla smolníckeho groša, pod ním na znížených medzikružiach opisy "SMOLNÍCKY GROŠ" a "660 ROKOV SMOLNÍCKEJ MINCOVNE".
Kov: tombak patinovaný, 70 mm, 188 g.

      

Kov: tombak patinovaný, 70 mm, 188 g.

2.medaila

LÍCE: emblém košickej pobočky SNS v strede do kruhu usporiadaných znakov Košíc, Trebišova, Michaloviec, Rožňavy a pobočky SNS vo Svite na trojuhlých štítkoch hornými hranami spojených, medzi nimi stužky s názvami organizácií zúčastnených na oslavách.

RUB: v ôsmich sústredných medzikružiach striedavo vyvýšených a znížených reliéf rubu razidla smolníckeho groša, nad ním na znížených medzikružiach opisy "20. VÝROČIE POBOČKY SNS KOŠICE" a "20 ROKOV ORGANIZOVANEJ NUMIZMATIKY NA SPIŠI: 1967-1987".

      

Kov: tombak patinovaný, 70 mm, 192 g.

Replika

LÍCE: v perličkovom kruhu panovník sediaci na tróne so žezlom a ríšskym jablkom, opis "+MONETA KAROLI REGIS HVNGARIE".

RUB: v perličkovom kruhu erb kráľa s označením mincovne vpravo a vľavo, opis "+HONOR REGIS IVDICIVM DILIGIT".

      

Kov: striebro 925/1000, 27 mm, 10 g.


Medaila 25 rokov pobočky SNS Košice a
"storočnica korunovej meny", 1992

LÍCE: rubové strany všetkých základných nominálov korunovej meny, "jednokorunákov", zostavených do šesťlistej ružice, čiastočne sa prekrývajúcich. Pri zvýšenom okraji medaily kolopis "STOROČNICA (lipová vetvička) KORUNOVEJ (lipová vetvička) MENY (lipová vetvička).

RUB: medaila v pozdĺžnej ose rozdelená obrysom hrany veže gotickej architektúry, v ľavej zníženej polovici plastika vežovej časti katedrály sv. Alžbety v Košiciach, v pravej zvýšenej polovici reliéfny, desaťriadkový nápis "25/ROKOV/POBOČ-/-KY SLO-/-VENSKEJ/NUMIZ-/-MATICKEJ/SPOLOČ-/-NOSTI/KOŠICE". Pod nápisom emblém pobočky v kruhu. Vľavo pod portálom katedrály sign. "VW".

      

Kov: a - meď patinovaná, 70 mm, 144 g.
       b - tombak patinovaný, 70 mm, 144 g.

Autor: Veronika Witzová.
Výrobca: Štátna mincovňa Kremnica.


© Slovenská numizmatická spoločnosť, pobočka Košice by SEDR